Profiel en visie

Onze taak is de kinderen voor te bereiden op de maatschappij. Dat is zeker in deze tijd niet eenvoudig. De Nederlandse samenleving verandert voortdurend en dat werkt door in het onderwijs. We leven in een multiculturele samenleving. Ook is de individualisering sterk toegenomen. Daarnaast komt informatie van alle kanten tot ons en krijgen kinderen veel prikkels. Globalisering haalt de wereld dichterbij en veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. De maatschappij van morgen is een andere dan die van vandaag. Hoe bereiden we onze kinderen voor om zich optimaal te ontwikkelen in een onbekende samenleving? Daar gaat al onze aandacht naar uit.

Onze aanpak is een zorgvuldig afgewogen combinatie van zelfstandigheid en vermogen tot samenwerken, met als fundament een solide basis op het gebied van taal, rekenen, kennis van de wereld en de natuur.

Het motto van De Tweemaster is “meer dan leren alleen…”

  • Naast het belang van kennisoverdracht wordt veel waarde gehecht aan de kernwaarden: respect, veiligheid, vertrouwen en plezier. Deze kernwaarden lopen door ons hele onderwijs en onze omgang met elkaar heen.
  • Wij willen dat de leerlingen zich in de periode van de basisschool maximaal ontwikkelen in de aanloop tot volwaardige leden van de samenleving.
  • Van belang is een veilige omgeving en een goede sfeer zodat kinderen kunnen worden uitgedaagd met steeds nieuwe taken. Op deze manier krijgen kinderen zelfvertrouwen en kunnen ze tot goede prestaties komen.
  • Gesprekken over gedrag, lessen over levensbeschouwing met daaraan gekoppelde vieringen, specifieke aandacht in geval van verstoorde communicatie binnen de groep dragen bij aan een veilige omgeving en goede pedagogische sfeer. Goede omgang tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leerkracht zien we als de basis die ervoor zorgt dat kinderen met plezier naar school gaan en tot leerprestaties komen.
  • Door overleg met de ouders brengen we een goede samenwerking tot stand. Voor een goede ontwikkeling is een veilige en prettige school- en thuissituatie van grote betekenis.
  • Van belang is dat elk kind zoveel mogelijk kansen krijgt om zich te ontplooien. Dat is voor ieder kind verschillend, het onderwijskundig beleid van De Tweemaster is daarop ingericht. Vooral het zelfstandig werken dat dagelijks op het rooster staat in alle groepen, geeft de mogelijkheid om te differentiëren, en om zelfstandigheid en eigen initiatief te vragen van de kinderen.
  • In het hele ontwikkelingsproces verwachten we een aandeel van de kinderen door hen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Bij activiteiten waarbij de kinderen leren samen te werken, samen te praten en samen te vieren is de verwachting op school dat ze zelf ook initiatieven nemen.

JMRzomerfeest-35