Ouderraad

WAT IS DE OUDERRAAD


De Tweemaster kent een Oudervereniging, het bestuur hiervan is de Ouderraad. Alle ouders/verzorgers van leerlingen van De Tweemaster worden bij het aanmelden van hun kind op De Tweemaster automatisch lid van Oudervereniging De Tweemaster. De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich inzet voor de school en voor de leerlingen.

VISIE OUDERRAAD

De Ouderraad sluit zich aan bij de missie en visie van De Tweemaster en stelt zich verbindend en betekenisvol op om de leerlingen een fijne basisschooltijd te kunnen laten hebben.

DOEL OUDERRAAD

 • De Ouderraad verricht werkzaamheden voor en met leerkrachten ten behoeve van de leerlingen.
 • De Ouderraad is een verbindende schakel tussen ouders en school.
 • De Ouderraad draagt bij aan de leefbaarheid in de school.

 

WAT DOET DE OUDERRAAD

Samenwerken

 • Voorzitters van de OR en van de MR overleggen op reguliere basis.
 • De Ouderraad schakelt geregeld hulpouders in bij de uitvoering van activiteiten die zij vaak in samenwerking met teamleden organiseert.

Signaleren en informeren

De Ouderraad ontvangt signalen van ouders en informeert directie of MR over wat er leeft onder de ouders. Hierbij kan worden gedacht aan ouderbijdrage, aandacht voor gezondheid, het schoolgebouw en activiteiten en zaken op school die ondersteund moeten worden.

Activiteiten

Gedurende het schooljaar onderneemt de Ouderraad een aantal activiteiten om bovenstaande doelen te verwezenlijken:

 • De Ouderraad organiseert aan het begin van elk schooljaar een Algemene Ledenvergadering waarin de Ouderraad financieel verantwoording aflegt over het voorgaande schooljaar en waarin zij verslag doet over wat tijdens het afgelopen schooljaar is gebeurd en met welke intentie zij het nieuwe schooljaar ingaat. De Medezegenschapsraad doet in deze vergadering ook verslag van haar werkzaamheden.
 • De Ouderraad overlegt minimal zes maal per jaar, een afvaardiging van de directie is bij de vergadering aanwezig (zo voorziet de directie de Ouderraad ook van informatie). De notulen worden na goedkeuring gepubliceerd via Schoudercom.
 • Jaarlijks organiseert de Ouderraad één of meerdere keren per jaar een thema-avond over een specifiek onderwerp dat voor ouders interessant is.
 • De Ouderraad investeert in veilige en leuke schoolpleinen, zo organiseert zij jaarlijks één of twee pleinveegacties.
 • De Ouderraad organiseert tweejaarlijks een zomermarkt om de leerlingen en hun ouders een leuke middag te bezorgen en om geld op te halen voor een doel dat de school en/of de leerlingen ten goede komt. Voorbeelden van doelen de laatste jaren zijn de klimboog op het Broekplein en de partytenten die bij festiviteiten gebruikt kunnen worden.
 • Gedurende het schooljaar vormen leden van de Ouderraad samen met het team diverse commissies om activiteiten uit te voeren als:
 • Viering Leidens ontzet
 • Sinterklaasviering
 • Kerstactie
 • Kerstviering
 • Carnaval
 • Sportdag
 • Paasviering
 • Koningsspelen


De werkwijze van de Ouderraad is vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijk reglement.

Als u meer wilt weten over de Ouderraad, neem dan via Schoudercom contact op de Ouderraad of via mail naar tweemasterouderraad@hotmail.com. Wilt u contact opnemen met één van de OR-leden zelf, dan kunt u hun gegevens vinden via Schoudercom.

Ouderbijdrage

OUDERBIJDRAGE
De Ouderraad verzamelt ledenbijdragen en verdeelt deze gelden over activiteiten in een bij de visie van school en ouders passende verdeling. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt, met instemming van de MR, de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Het geld is bestemd voor de eerder genoemde activiteiten en voor een bijdrage aan evenementen als de kinderboekenweek en lustrumviering van de school.

Hiernaast kunnen ouders extra bijdragen doneren waar de Ouderraad in overleg met school een bestemming voor zoekt, hiervan zijn bijvoorbeeld de hesjes die de leerlingen op schoolreis dragen aangeschaft.


Momenteel bedraagt de ouderbijdrage per schooljaar € 35,- voor het eerste kind, € 25,- voor het tweede kind en € 15,- voor volgende kinderen in een gezin.

Voor leerlingen die nieuw op school komen, hanteren we de twee staffels:

Voor leerlingen die nieuw op school komen, hanteren we de twee staffels:

start op school

1e kind

2e kind

3e kind

van aug t/m dec

€ 35,-

€ 25,-

€ 15,-

van jan t/m april

€ 15,-

€ 12,-

€ 9,-

Voor leerlingen die na april instromen, wordt geen ouderbijdrage gevraagd.

SAMENSTELLING VAN DE OUDERRAAD

 • Ajolt Elsakkers (voorzitter)
 • Natalie Guldemond (vice voorzitter)
 • Marianne Budde (secretaris)
 • Nico Bunnik (penningmeester)
 • José Bunnik (adjunct penningmeester)
 • Briënne Bakker
 • Patrice Schreuders-Remmerswaal
 • Mireille Dorn
 • Jeanette Edelaar
 • Michael Zondag
 • Wendy Zondag